Algemene voorwaarden Zwerfkracht

 Je leest de Algemene Voorwaarden van Zwerfkracht (bestaande uit Katrien de Jong en Ronald Groeneveld), in deze voorwaarden ook genoemd de reisorganisator. Reiziger is degene die de reis boekt en deelneemt.

Lees de voorwaarden goed door want bij je inschrijving voor een reis geef je aan hiermee akkoord te gaan.

Informatie van de reiziger

De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Deelname aan de reis

Zwerfkracht verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Zwerfkracht gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer.

In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de organisatie.

Deelname aan de verschillende ceremonies tijdens de reis zoals de zweethut en Ayahuasca zijn ook volledig voor eigen risico van de deelnemer. Deze ceremonies worden altijd aangeboden in een veilige setting, onder begeleiding van zeer ervaren begeleiders.

Tijdens de reizen worden meerdere wandeltochten gemaakt. Dit zijn (zeker in het buitenland) tochten van vier tot zeven uur lopen per dag over oneven, soms steil en glad terrein. Mocht ter plekke blijken dat je niet fysiek in staat bent om mee te doen met deze tochten dan zal Zwerfkracht zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer.

Informatieplicht

Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico´s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden.

Bij het boeken van een reis ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer.

Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Zwerfkracht zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis.

Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Zwerfkracht hem of haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer.

Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma.

Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

De reiziger die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Paspoort en vaccinaties

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te zorgen voor een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is op de dag van vertrek en de benodigde vaccinaties. Zwerfkracht kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van deze documenten en annulering van de reis als gevolg hiervan. Er wordt in geen van deze gevallen geld geretourneerd.

Betaling en bevestiging van de reservering
Wanneer de reiziger de reis naar Ierland, Noorwegen of Ecuador definitief boekt door het invullen en ondertekening van het inschrijfformulier, dient het reserveringsbedrag van 250 euro te worden voldaan. Uiterlijk acht weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan. 

Wanneer de reiziger activiteiten boekt in Nederland, dient het volledig bedrag voldaan te worden bij aanmelding via de website.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Annuleren van de reis door de deelnemer.

Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Zwerfkracht via info@zwerfkracht.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

Annnuleringsvoorwaarden.

– bij annulering van een buitenlandse reis tot de 8ste week vóór de vertrekdag betaal je de aanbetaling;

– bij annulering van een buitenlandse reis vanaf de 8ste week voor de vertrekdag wordt 100% van de reissom in rekening gebracht;   

– bij annulering van een activiteit in Nederland, tot een week voor aanvang 100% retour. Hierna het volledige bedrag. In sommige gevallen is het mogelijk deel te nemen op een andere datum, Zwerfkracht kan dit echter niet garanderen.

Het is ten sterkte aan te raden voor de buitenlandse reizen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Start van de reis en activiteiten onder weg
Als je niet op tijd aankomt voor de start van de reis, activiteit tijdens de reis, of activiteit in Nederland is dit je eigen verantwoordelijkheid en wordt er geen geld geretourneerd. Dit geldt ook wanneer je laat bent als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen of andere omstandigheden waar Zwerfkracht geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de klant.

Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Zwerfkracht en/of derde partijen.

Zwerfkracht en derde partijen hebben het recht de reis of tours onderweg te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetten, regelgeving van de Nationaal Parken, weersomstandigheden, politieke onrust, actieve vulkanen, et cetera.

Zwerfkracht en derde partijen hebben het recht een tour te wijzigen om de veiligheid en comfort van klanten te kunnen waarborgen.

Zwerfkracht en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar Zwerfkracht of derde partijen geen invloed op hebben.

Wijzigingen reissom.

De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen- vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

Herroeping aanbod

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal op de website. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk zes weken voor vertrek te vermelden.

Het gehele bedrag inclusief het reserveringsbedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger.

Hulp en bijstand.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Verzekeringen

Alle reizigers die meegaan met Zwerfkracht worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering inclusief repatriëring. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. Zwerfkracht raadt aan een reisverzekering af te sluiten tegen diefstal of verlies van documenten of andere waardevolle spullen. Zwerfkracht kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen.

Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van bijvoorbeeld vertragingen van vluchten of annulering van de reis door persoonlijke omstandigheden.

Problemen en klachten.

Mocht er een probleem ontstaat tijdens een van de tours van Zwerfkracht of derde partijen, dan dien je Zwerfkracht en de begeleider van de activiteit / reis, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tour dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend.

Entreekosten en persoonlijke kosten
Alle entreekosten voor musea, de kosten van de vliegtickets, de kosten van voorstellingen, Nationaal Park entreekosten en maaltijden zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de tourbeschrijvingen. Persoonlijke (alcoholische) drankjes zijn nooit inbegrepen in de prijs.

Dieetwensen
Speciale dieetwensen moeten tenminste 30 dagen voor aankomst worden aangegeven bij Zwerfkracht. Zwerfkracht zal alles doen, wat binnen de mogelijkheden ligt, om hier aan te voldoen, maar kan hier geen garantie voor geven.

Website
De website www.zwerfkracht.nl  is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Zwerfkracht.

WhatsApp chat
Zwerfkracht - Katrien en Ronald

Zwerfpost ontvangen?

 

VERBONDEN door te zwerven in de NATUUR. ZWERFKRACHT brengt je RUST en HELDERHEID.

VERBINDING met JEZELF, met de NATUUR, met ALLES om je heen.

Dank voor je aanmelding!

Pin It on Pinterest

Share This